top of page

Applications of Wireless Sensors in a Smart City

  • 5bước
Tất cả những ai hoàn thành tất cả các bước trong chương trình sẽ nhận được huy hiệu.

Giới thiệu

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

Miễn phí

Thảo luận nhóm

Chương trình này được kết nối với một nhóm. Bạn sẽ được thêm sau khi tham gia chương trình.

Partners Group

Partners Group

Riêng tư 1 thành viên

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page